topbar
Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası

ZORUNLU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ TDB AÇIKLAMASI


5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Tam Gün Kanunu)30.01.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış, Kanunun 8. maddesine göre; Kamu ve Sağlık Kurum ve Kuruluşları’nda çalışan ve mesleğini serbest olarak icra eden tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaları mecburiyeti getirilmiş ve Zorunlu Sigortalara ilişkin teminat tutarları ve uygulama esaslarının Sağlık Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceği yer almıştır.

Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası  ile ilgili bir karmaşa ortamı ortaya çıkmıştır. Bunun önde gelen nedeni 5000 TL’lik para cezasına karşılık, ilgili Tebliğin 21 Temmuz’da yayınlanması yaptırabilecek sigorta şirketlerinin ismi daha dün (28 Temmuz) da açıklanması ve bugün (29 Temmuz) itibari ile sigorta şirketleri sigorta işlemlerini teknik alt yapı itibariyle yaptırabileceklerini açıklamış olmalarıdır. Bazı sigorta şirketleri hala poliçelerini oluşturamadan sigorta işlemlerine başlamaktadır, bize gelen haberlere göre sadece birkaç şirket poliçesini hazırlamış durumdadır.

Bu çerçevede, “dişhekimlerinin kaygılarının giderilebilmesi için zorunlu sigortanın uygulamaya geçeceği zamanın makul bir süre ertelenmesinin yanı sıra ilgili yasal düzenlemede mevcut olan cezai yaptırımın gerekli altyapının oluşturulması ve sigorta poliçelerinin ortaya çıkmasından sonra uygulama süresinin en az bir ay uzatılması”  talep edilmiştir.

Belirlenmiş olan prim miktarı, dişhekimlerinin bu konuda karşı karşıya bulunduğu riske göre orantısız bir biçimde yüksektir. Sigorta şirketlerine çok büyük bir gelir yaratıldığı, buna karşılık dişhekimleri ile ilgili olarak odalarımız bazında son 20 yıl içinde, parmakla sayılacak kadar az sayıdaki vakanın dava konusu olduğu, bunlardan da hekim aleyhine ağır tazminat cezasının çok az sayıda olduğu yapmış olduğumuz araştırma sonucunda görülmüştür. Odalarımızın bilgisi dışında olabilecek bu tür tazminatların da sayısının fazla olabileceğini düşünmüyoruz. Oysa saptanan prim, her yıl en az bin dişhekiminden birinin, hastası tarafından şikâyet edilip, mahkeme kararıyla suçlu görülüp 300 000 TL tazminata mahkûm olduğu varsayımı üzerine oluşturulmuştur. Gerçeklerle uyuşmayan bu durum karşısında, söz konusu primin olması gerekenin birkaç kat üstünde olduğu görülmektedir. Öte yandan SGK’nın muayenehanelerden hizmet alımını başlatmaması nedeniyle, serbest çalışan birçok dişhekiminin düşük yoğunlukta çalıştığı ve dolayısıyla daha düşük riskle karşı karşıya kaldığı açıktır.

Ülkemizde geleneksel olarak hasta hekim ilişkisi karşılıklı güvene dayanmaktadır. Siyasi irade tarafından gelişmiş ülkeler örnek gösterilerek bu güven ortamını zayıflatacak girişimlerin yapılmasını, toplumun başta hekim ve dişhekimi olmak üzere sağlık çalışanlarına karşı kışkırtılmasını endişe ile izlemekteyiz. Bazı ülkelerde giderek artan hasta şikâyetlerinin, ülkemizde de örnek alınarak teşvik edilmesini uygun bulmuyoruz.

Bu nedenle Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı’nın; 

“ - “A.Tarife” başlığı altındaki, prim tutarları tablosunun birinci, ikinci ve üçüncü gruba denk gelen kısımlarının;

  -  Tarife ve Talimat ekindeki (Ek 1) Risk Grupları Tablosu’nun dişhekimliğinde uzmanlık alanı olarak hukuken mevcut olmayan 3, 36, 67, 69, 72 ve 74 sıra numaralı dalların,

  -  95 sıra numaralı “Diş Tabibi”nin risk grubunun 1. Risk Grubu yerine 2. Risk Grubu olarak belirlenmiş bulunmasının,”

Yürütmesinin durdurulmasıyla iptaline karar verilmesi için 28.07.2010 tarihinde Danıştay’da dava açılmıştır.

Karmaşa ortamından yararlanmak isteyen kimi sigorta şirketleri poliçelerini göstermeden sigorta yaptırma girişiminde bulunduğu duyumunu almaktayız.  Ayrıca hekimin kendi sigortasını seçme hakkına karşın, bazı kamu hastanelerinde sorumluların, sigortacı tanıdıklarını getirterek çalışanlara sigorta yaptırma girişimleri bildirilmektedir.

Hekimlerin öncelikle sigorta poliçelerini inceleyerek, Sağlık Bakanlığı web sayfasında da belirtildiği gibi, sözleşme süresi içerisinde meydana gelen olay sonucu doğmuş olup bu süre içerisinde ya da 2 (iki) yıl sonrasına kadar talep edilen zararlar ve Sözleşme yapılmadan önceki 1 (bir) yıl içerisinde meydana gelen olay nedeniyle sözleşme süresi içerisinde doğabilecek talepler için teminat sağlayıp sağlamadığını kontrol etmeleri uygun olacaktır.

Bu değerlendirmeler ışığında dileyen meslektaşlarımız T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının Sağlık Bakanlığına göndermiş olduğu, “Genel Sorumluluk branşı ruhsatına ve söz konusu poliçeyi düzenleyebilecek bilişim alt yapısına sahip oldukları belirtilen” sigorta şirketleri ve il bazındaki acentelerinde sigorta işlemlerini yaptırabilirler.

Başlattığımız mevcut hukuki süreç takip edilirken, bundan sonra meslektaşlarımız aleyhine doğabilecek her olumsuzluk için Birliğimiz hukuk çerçevesinde ve kararlılıkla her türlü eylemi gerçekleştirecektir.

Meslektaşlarımıza, ilgililere ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

Sigorta Şirketleri’nin Listesi için tıklayınız…

 ****

ZORUNLU MESLEKİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI SIKÇA SORULANLAR


1- SİGORTAYI KİM YAPTIRACAK?

a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin kendileri,

b) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin her biri için ayrı ayrı sigorta ettiren sıfatıyla kurumları,

c) Mesleklerini serbest olarak icra eden dişhekimleri için kendileri yaptırmaya yetkilidir.

2- TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

-Sigortaya ilişkin kanun hükmü 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe gireceğinden dolayı sigorta yaptırma zorunluluğu da bu tarih itibariyle başlamaktadır.(Sağlık Bak.Web Sitesi Açıklamasından alınmıştır)

-Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle Birliğimiz tarafından yapılan görüşmede, gerek tebliğin geç yayınlanmış olması gerekse poliçelerin hazırlanmamış olması sonucu oluşan fiili imkansızlıklar göz önünde bulundurularak en azından bir hafta süreyle zorunlu sigortasını yaptırmamış hekimler hakkında bir idari işlem takibi yapılmayacağı bildirilmiştir.

Sağlık Bakanlığının da en kısa sürede bu doğrultuda bir açıklama yapacakları ifade edilmiştir.
 

3- POLİÇEDE ÖZELLİKLE NEYE DİKKAT ETMELİYİM ?

Sigorta koruma süresinin Genel Şartlarda belirtildiği gibi sözleşmeden bir yıl önce ve sözleşme süresindeki olaylara bağlı talepler ile sözleşme süresinde meydana gelen ve sözleşmenin bitiminden sonraki iki yıl içinde ileri sürülen talepleri kapsayabilmesi için, poliçede “Bu poliçe Genel Şartların A1 (a) ve A1 (b) maddelerini birlikte kapsayacak şekilde düzenlenmiştir” ibaresinin varlığına dikkat edilmelidir.

4- SİGORTA POLİÇELERİ BÜTÜN RİSKLERİ KARŞILAYACAK MI?

Zorunlu sigortanın genel şartları ihtiyari sigortadan farklıdır. Bu nedenle zorunlu sigorta aşağıda belirtilen dört hal dışında mesleki faaliyetle ilgili bütün riskleri teminat kapsamına almaktadır. Poliçenizde bu dört hal dışında kapsam dışında bırakılan bir risk olmamasına dikkat etmenizi öneriyoruz.

Sigorta teminatı dışında bırakılan haller;

a) Sigortalının, poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallar ile tespit edilen mesleki faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepler,

b) Mesleki faaliyetin ifası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep olunan her tür olay ile davranışlar,

c) Sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin, poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu ya da narkotik maddelerin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen olaylar,

ç) İdarî ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar

5- TEMİNAT TUTARI NEDİR?

Teminat tutarı bütün hekimler için olay başına 300.000.TL (üçyüzbin) dir.

6- PRİM TUTARI NEDİR BU TUTAR SABİT MİDİR?

Yayımlanan tarifede, hekimler uzmanlık alanlarına göre risk gruplarına ayrılmış olup prim miktarları risk gruplarına göre sabit olarak belirlenmiştir. Bunların sigorta şirketleri tarafından arttırılması yasaktır.

7- KİMLER HANGİ RİSK GRUBUNDA YER ALACAK VE PRİM TUTARLARI NEDİR?

Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde ismi yer alan alanlarda ”uzmanlık diploması olanlar”  kendi risk grubuna göre prim ödeyecek bunun dışındaki ünvanı ne olursa olsun tüm dişhekimleri 2.risk grubuna göre prim ödeyeceklerdir.

 

   2. Risk Grubu

   Prim Tutarı: 300 TL 

   3. Risk Grubu

   Prim Tutarı: 500 TL 

  - Diş Tabibi

  - Ortodonti

  - Protetik Diş Tedavisi

 

Uzmanlık öğrencileri (asistanlar), devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince dişhekimi risk grubundan, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı diplomasına  göre risk grubuna dahil edileceklerdir.

8-DOKTORA ÖĞRENCİYİM. ANCAK KADROLU DEĞİLİM. BENİM PRİMİMİ KİM ÖDEYECEK.

Kadrosuz doktora öğrencileri 2.risk grubundan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primini kendileri ödemek zorundadırlar.

9-KAMUDA ÇALIŞIP AYNI ZAMANDA MUAYENEHANESİ OLAN DİŞHEKİMLERİNİN PRİMİ ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Bu konuda Tebliğde bir belirsizlik vardır. Değerlendirmemize göre prim tutarının yarısını meslektaşımız diğer yarısı da kurumunca karşılanmalıdır.

10- PRİMLER NASIL ÖDENECEK?

a) Kamuda çalışan dişhekimleri; yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır.

Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.

b) Özel sağlık kurumlarında çalışan dişhekimlerin sigorta sözleşmesinin primleri, kurum tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenir. Ödenen primin yarısı sigortalıya yansıtılır.

c) Mesleklerini serbest olarak icra eden dişhekimlerinin sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenir.

İkinci yıl normal primlerin nasıl tespit edileceğine ilişkin bir yöntem belirlenmemiştir.

11- HEKİME DAVA AÇILIRSA SİGORTA PRİMLERİ ZAMLI MI ALINIR?

Tek başına hasta ya da yakınları tarafından tazminat davası açılması sigorta priminin arttırılması için yeter koşul değildir. Ancak yargı kararı sonucu tazminat ödenmesi halinde takip eden yılda bir olay nedeniyle tazminat ödenmişse %15, iki olay nedeniyle tazminat ödenmişse %30 üç veya daha fazla tazminat ödenmişse %50 zamlı prim ödeneceği düzenlenmiştir.

12- SİGORTA SÖZLEŞMESİ, ZAMAN SINIRI OLMAKSIZIN BÜTÜN ZARARLARI KARŞILIYOR MU?

Hayır karşılamıyor, poliçede belirtilen sözleşme türüne göre; ya sözleşmeden bir yıl önce veya sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları sözleşme süresi içinde bildirilmesi koşuluyla karşılıyor,

ya da sözleşme süresindeki mesleki uygulamalardan doğan zararları, sözleşme süresi içinde veya sözleşmeyi takip eden iki yıl içinde bildirilmesi koşulu ile karşılıyor.

Ancak bu sürelerin sigorta poliçesi ile sigortalı hekim lehine uzatılması mümkündür.

13- SİGORTA POLİÇESİ HANGİ ZARARLARI KARŞILAYACAK?

Sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken verdikleri zararları karşılıyor. Ancak bu zararların belli bir süre içinde ihbar edilmesi, bildirilmesi koşulu ile karşılıyor. Bu süre sınırları ise iki türlü yapılabilen ve poliçede mutlaka belirtilmesi gereken sözleşme türüne göre;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sözleşme süresi içinde ya da takip eden iki yıl içinde talep edilen zararları,

b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde talep edilen zararları,

c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderleri

belirlenen sigorta teminat limitlerine kadar karşılıyor

14- SİGORTA ŞİRKETİNE NE ZAMAN VE NASIL BİLDİRİMDE BULUNMAM GEREKİR?

a) Hekime karşı yapılan tebligat sonucu davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle,

b) Zararın gerçekleştiğinin ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde

riziko gerçekleşmiş olur ve sigortalı hekimin gerçekleşen rizikoyu beş gün içinde sigorta şirketine bildirmesi gerekir.

Hekim; tıbbi zarar iddiası ile dava yolu ile veya başka yollarla bir tazminat talebi karşısında kaldığı veya aleyhine cezai kovuşturmaya geçildiği hâllerde, durumdan sigortacıyı derhal haberdar etmek ve tazminat talebine ve cezai kovuşturmaya ilişkin olarak almış olduğu ihbarname, davetiye ve benzeri tüm belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermekle yükümlüdür.

Bildirimlerde yazılı şekil koşulu olmamakla birlikte, ispat kolaylığı bakımından yazılı olarak bildirmekte yarar bulunmaktadır.

15- SİGORTA ŞİRKETİ TAZMİNATI NE ZAMAN ÖDER?

Sigortacı, talep edilen tazminat ve giderleri, hak sahibinin tazminata konu olay ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve poliçe ekinde de yer alan diğer gerekli belgeleri eksiksiz olarak şirketin merkez veya kuruluşlarına ilettiği tarihten itibaren on beş iş günü içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp sözleşmeye aykırı olmayan zararlara ilişkin tazminatı öder.

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster