topbar
Üye Aidatları

GENELGE
Sayı     : 
001-1. 1891                                                                                         Tarih          : 18.11.2016
Konu   : 2017 Yılı Üye Aidatları Düzeltme

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

İlgi      : 18.11.2016 tarih ve 001-1. 1884  sayılı Genelgemiz.  

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Olağan Genel Kurulunda 2017 üye aidatlarının Maliye Bakanlığınca açıklanan 2016 yılı yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesi, ayrıca aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştı.

11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 474 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2016 yılı Maliye Bakanlığının 3,83 yeniden değerleme oranı 2016 yılı üye aidatına eklenerek  bulunan 2017 yılı üye aidatları ilgi Genelgemizle Odalarımıza bildirilmiş ise de Genelgemizde sehven bir yazım hatası yapıldığı anlaşılmıştır.

2017 yılı üye aidatlarının doğru hali aşağıya çıkarılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

Ek: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

***

11 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazetede  yayınlanan  Maliye Bakanlığı 474 Sıra Nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2017 yılı üye aidatları:

  1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin aidatı: 365,00 TL 
  2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimi aidatı; 180,00 TL,
  3. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimi aidatı; 180,00 TL. 
  4. Kayıt Ücreti; 180,00 TL. 

11 Kasım 2016 CUMA

EK

Resmî Gazete

Sayı : 29885

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 474)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

İŞ BANKASI

ALTIPARMAK ŞUBESİ ŞUBE KODU: 2207

HESAP NO: 340132

IBAN NO: TR91 000 64 00000 122 070 340132

 

DENİZBANK ÇEKİRGE ŞUBESİ 

HESAP NO: 9890-4237797-356

IBAN NO: TR73 0013 4000 0042 3779 7000 08

Arama
Etkinlikler Tümünü göster