topbar
Anlaşmalı Dişhekimleri Tip Sözleşme

 

Anlaşmalı Dişhekimleri Tip Sözleşme örneği indirmek için tıklayınız

./.../2021

 

 

TAAHHÜTNAME

 

 

Ekli Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulmasına İlişkin Tip Sözleşme ile ……………… ……………………………………………….le anlaşmış bulunmaktayım. Bu anlaşmaya verilen onayın koşullu olduğunu, ilgili kurumun istekli bütün dişhekimleri ile anlaşma yapmaktan kaçınması ya da anlaşma yapmasına karşın fiilen hastaları belli bir/birkaç dişhekimine yönlendirmesi durumunda bağlı bulunduğum Dişhekimleri Odasının anlaşmaya verdiği onayı geri alabileceğini, onayın geri alınması durumunda Dişhekimleri Odasından herhangi bir tazminat talep etmeksizin hizmet vermeyi derhal durduracağımı taahhüt ederim.

 

Aynı zamanda onayın geri alınması durumunda tedavisine başlanmış olan hastalarımın isimleri ile uygulanacak tedavi yöntem ve takvimini, onayın geri alındığına ilişkin yazının tarafıma tebliği ile aynı gün İçinde Dişhekimleri Odasına vermeyi taahhüt ederim.

 

Yukarıda belirttiğim taahhütlerden herhangi birine aykırı davranmam halinde ilgili hukuksal düzenlemeler gereğince hakkımda disiplin cezası verileceği bilgim dahilindedir.

 

 

 

                                      Taahhütte Bulunan

 

 

 

 

Dişhekimi……………………          /Mesul Müdür……………………..

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULMASINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME[1] 

 

İşbu   sözleşme ………………………………………………………………………….....  ile   Dişhekimi…………………………………………..………..arasında düzenlenerek taraflarca imzalanmış olup dişhekiminin bağlı bulunduğu Dişhekimleri Odası tarafından onaylanması ile yürürlüğe girecektir.

 

Madde 1- Bu sözleşmede kullanılan Banka/Kurum/Şirket deyimi …………………………....................................................................................................yi, dişhekimi/mesul   müdür   deyimi…………………………………………….............'yi,   Özel   Sağlık   Kuruluşu deyimi…………………………..………………………………..'yi ve Oda deyimi Bursa Dişhekimleri Odasını ifade eder.

 

Madde 2-Bu sözleşme, dişhekiminin, Banka/Kurum/Şirket çalışanları ile tedavi yardımından yararlanan aile fertlerinin/sağlık yardımı sundukları şahısların hastalanmaları halinde Banka/Kurum/Şirket'in iç işleyişine uygun prosedürleri yerine getirilmiş olması durumunda teşhis ve tedavilerini muayenehanesinde veya mesul müdürlüğünü üstlendiği Özel Sağlık Kurumunda yapması/yapılması ve reçetesinin düzenlenmesi hususlarını kapsar. Dişhekimi anılan görevin yerine getirilmesinde, mevcut hukuksal düzenlemeler ile bağlı olup, Banka/Kurum/Şirket hekimlik mesleğinin kendine özgü bağımsız karakteristiğine ve dişhekimleri arasındaki mevcut rekabet yasağına özen gösterecek, Tıbbi Deontoloji Tüzüğüne aykırı tutum sergilemeyecektir.

 

Madde 3-Dişhekimi Özel hastaları ile işbu sözleşmeye göre teşhis ve tedavilerini üstlendiği hastalar arasında hiçbir ayrım yapmamayı taahhüt eder.

 

Madde 4-Dişhekiminin /mesul müdürlüğünü yürüttüğü özel sağlık kuruluşunun bu sözleşme hükümlerine uygun olarak sunduğu hizmet karşılığında Türk Dişhekimleri Birliği tarafından düzenlenen Asgari Ücret Tarifesine uygun ücret ödenir. Bu ücretin Banka/Kurum/Şirket tarafından doğrudan ödenmesi ya da hastalarca ödendikten sonra hastaların Banka/Kurum/Şirket'ten tahsili hususu taraflar arasında ayrıca yazılı olarak belirlenir.

 

Madde 5- Banka/Kurum/Şirket Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hizmet vermek isteyen bütün dişhekimleri ile sözleşme yapmak zorundadır. Banka/Kurum/Şirket'in herhangi bir dişhekimi ile sözleşme yapmaktan kaçınmasının Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen haklı bir sebebi bulunmaması durumunda bu sözleşmeye verilmiş olan onay kaldırılır. Onayın iptal edildiğinin Banka/Kurum/Şirket'e bildirim tarihinden itibaren dişhekimlerinin işbu sözleşmeleri feshedilmiş olur. Bu tarihten itibaren dişhekimleri tedavilerine başlanmış olan hastaların isimlerini aynı gün Dişhekimleri Odasına tedavi planı ile birlikte bildirir ve tedavileri bitene kadar yine bu sözleşme koşullarına uygun hizmet vermeye devam eder ancak yeni hasta kabul edemez. Bu sebeple yapılan fesih ve onay iptalinden dolayı Banka/Kurum/Şirket dişhekimi ya da Dişhekimleri Odasından herhangi bir tazminat talep edemez.

 

Madde 6-Yukarıdaki 5.maddeye göre Banka/Kurum/Şirket ile yapılan bütün sözleşmelere verilen onayın iptali durumunda Banka/Kurum/Şirket durumu en seri ve açık şekilde çalışanlarına sağlık yardımı sundukları şahıslara bildirir.

Madde7-Tarafların tebligat adresleri aşağıda belirtilmiş olup bu adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış sayılır.

 

Madde 8- Taraflardan herhangi birinin sözleşme koşullarından birine aykırı tutumunun tespiti halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal feshetmek hakkına sahiptir.

 

Madde 9- İşbu sözleşmenin süresi Oda onay tarihinden İtibaren bir yıl olup taraflardan herhangi birinin sözleşmenin sona ermesinden bir ay öncesinde fesih bildiriminde bulunmaması durumunda kendiliğinden aynı süreyle uzar.

 

Özel Şartlar(*)

Madde 10- Dişhekimine yapmış olduğu işler karşılığı Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesine göre ücret ödenecek ve ücretler hekime personel tarafından fatura veya makbuz karşılığı verilecektir. Ancak anılan fiyat tarifesi ile Ek:7 “Diş Tedavileri Fiyat Listesi” arasındaki fark personel tarafından karşılanacaktır.

 

    

İşbu sözleşme   …/…/ 2021  tarihinde taraflarca okunarak, Oda onay tarihinden itibaren

hüküm ifade etmek üzere imzalanmıştır.

  

 

SÖZLEŞME TARAFLARI

 

 

 

Banka/Kurum/Şirket                                      Dişhekimi/Özel Sağlık Kuruluşu Mesul Müdürü

 

 

 

 

           

İşbu   sözleşme Bursa Dişhekimleri   Odası   Yönetim   Kurulunda   görüşülerek …/…/2021 tarihinde onaylanmıştır.

 

 

 

ONAY MAKAMI

 

Bursa Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

adına

Dişhekimi……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1] Bu sözleşme örneği 04.07.2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesine istinaden hazırlanmıştır.

(*) Ücretin ödenme şekli, hastaların sevk usulü vb. özel koşullar bu madde içinde düzenlenir.

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster