topbar

MBYS'DE BİR İPTAL KARARI DAHA...

Sağlık Bakanlığı Genel Yazısının Ankara’da uygulamasının iptali kararından sonra, İstanbul’da uygulanması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yazılan yazının iptali için açılan davada da iptal kararı verildi.

Muayenehanelerin, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemine (MBYS) dahil olmalarını zorunlu tutan işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali için 13 Nisan 2021 tarihinde Türk Dişhekimleri Birliği ve İstanbul Dişhekimleri Odası ile birlikte dava açmıştı.

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı kapsamında, özel diş muayenehaneleri, özel ağız diş sağlığı poliklinikleri ve özel ağız diş sağlığı merkezlerinden MBYS sistemine entegre olmayanların 1 Eylül 2020 tarihine kadar entegre olmaları ve sağlıklı veri göndermelerinin sağlanmasını istenmiş; buna karşı açılan davada, kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve aktarılmasında sınırlı amaç kuralının bulunduğu, bu amaçlar arasında kayıt dışı ekonominin azaltılması amacının olmadığı; kaldı ki, en yüksek korumaya tabi tutulması gereken kişisel sağlık verilerinin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde toplanması gerektiği, hastanın bütün verilerin gönderilmesini isteyen işlemin hukuka uygun olmadığı ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak aktarılmasının suç olduğu vurgulanmıştı.

Mahkeme Kararında, Sağlık Bakanlığı yazısının iptali için Danıştay’da açılan bir davada verilen yürütmenin durdurulması kararının gerekçesine de atıf yapılarak “Dava konusu genel yazı ise, kapsamdaki sağlık kuruluşları tarafından tutulan sağlık verilerinin ne kadarının sisteme aktarılacağı, veri işleme amacının gerçekleştirilebilmesi için tüm sağlık verilerinin Bakanlığa aktarılmasının gerekip gerekmediği, kimlerin bu verilere erişebileceği, yalnızca sağlık hizmeti sunumunda görevli kişilerin mi veriye erişebileceği, veriye erişebilenlerin ise bu verilerin ne kadarını görebileceği gibi hususlarda açıklık içermemektedir. Dolayısıyla, dava konusu düzenlemeden, verinin işlenmesi amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı kalınıp kalınmadığı, düzenlemenin ölçülü olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu yönüyle belirli, açık ve anlaşılır olmayan düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamaktadır” gerekçesiyle İstanbul Valiliği işleminin de iptaline karar verilmiştir.

Bakanlık ve Valilik tarafından Bölge İdare Mahkemesine başvurularak bu Kararın kaldırılmasının talep edilmesi beklenmektedir. Ancak Karara karşı istinaf yoluna gidilmesi Mahkeme Kararının uygulanmasını engellemeyecektir. Bu nedenle, muayenehanelerin MBYS’ye katılmasını zorunlu tutan 12.03.2021 tarih ve 420 sayılı Bakanlık yazısının uygulanma imkanı kalmamıştır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği


T.C İstanbul 6.İdare Mahkemesi'nin 2022/2110 sayılı kararı için tıklayınız...

Dava dilekçesi için tıklayınız...

Arama
Etkinlikler Tümünü göster