topbar

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI

22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ ve TOPLUM AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI

BASIN AÇIKLAMASI

22 Kasım 2022, Türkiye’de Bilimsel Dişhekimliğinin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz ilk dişhekimliği fakültesinin, Dişçi Mekteb-i Aliyesi’nin kuruluşunun 114.yıldönümünü kutluyoruz.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak adlandırdığımız hafta boyunca koruyucu ve önleyici dişhekimliğinin önemini vurgulayıp halkımızın farkındalığını artırmak, mesleğin ve meslektaşlarımızın sorunlarına değinmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.

COVİD-19 ve Dişhekimliği

Artık atlattığımızı umut ettiğimiz COVID-19 pandemisi sonrasında, var olan sorunlarımız artarak mesleğimizi kıskaca almış durumda. Ağız ve diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği pandemi döneminde bir kez daha net olarak görüldü. Dişhekimleri diğer sağlık çalışanlarıyla beraber salgınla en ön safta mücadele etti. Çok sayıda sağlık emekçisini kaybettik, hepsini saygıyla anıyoruz. Sağlık çalışanlarının bütün fedakârlık ve emeklerine rağmen COVID-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmedi.

Bir yandan hayat pahalılığı ve getirdiği maddi yükler halkın sağlık hizmetlerini erişimini kısıtlarken, diğer yandan meslektaşlarımızı hizmet sunumu konusunda zorluyor. Özellikle döviz kurlarındaki artışlar neredeyse tamamı ithal edilen dişhekimliği ürünlerini etkileyerek maliyetlerin katlanmasına, bu artışları aynı oranda hizmet bedeline yansıtamayan meslektaşlarımızın yine kendi gelirlerinden fedakârlık yapmasına neden oluyor. Hükümetin bu konudaki tedbirleri yetersiz kalırken kamu kaynaklarının tüketildiğini, krizin kötü yönetilerek daha da derinleştiğini görüyoruz. Sağlık hizmetlerinden alınan KDV’nin %1 e düşürülmesi toplumun hizmete erişimi için artık bir gerekliliktir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte, mesleğin ana öğesi olan meslek örgütümüz TDB’nin görüşleri dikkate alınmadan yapılan değişikliklerle meslek dışı sermayenin önü daha da  açılmış, merkezler kar amaçlı ticarethanelere dönüştürülmüş;  bu işletmelerde denetimlerin yeterli düzeyde yapılmaması ve caydırıcı cezaların uygulanmaması dişhekimliği alanının ticarileşmesi sürecini hızlandırmıştır. Meslektaşlarımızın muayenehane ya da poliklinik açmaları, başka hiçbir yasal düzenlemede adı geçmeyen belgeler istenerek zorlaştırılmıştır.  Yönetmelik alet edilerek meslek dışı girişimcilerin dişhekimlerini işçileştirmelerine çanak tutulmasına karşı koyacağız.

Sağlıkta Şiddet

Sağlıkta şiddet, hekimlik mesleğinin siyasi iktidar tarafından itibarsızlaştırılmasının sonucunda ortaya çıktı ve artarak devam ediyor. Göstermelik çıkarılan yasaların bu konuya bir çözüm getirmediğini görüyoruz. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet için caydırıcı tedbirler alınmadıkça sonlanmayacağını düşünüyoruz. Bir an önce göstermelik değil etkin ve caydırıcı bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması için elimizden geleni yapacağız.

Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması

Ülkemizde sağlık verilerine göre şu anda 33 bin dişhekimi mevcut. 2002 yılında 19 olan dişhekimliği fakültesi sayısı şu anda 104’e, mezun sayısı da 929’dan 10460’a çıkarılmış durumdadır. Bu artış devam ettiği sürece dişhekimi sayısı 2028 yılında 101 bini geçecektir. Nüfus toplamları 265 milyona yakın olan Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere’de toplam fakülte sayısı 79 iken bizdeki fakültesi sayısının 104 olması tamamen popülist ve mantıksız planlamaların sonucudur. GSMH’leri bizden çok daha yüksek olan bu ülkelerde 9 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşerken, ülkemizde bu oran 46’ya 1’dir. 23 fakülteye ev sahipliği yapan İstanbul, 16 fakültesi bulunan Fransa ve İngiltere, 17 fakültesi bulunan İspanya’dan ne daha zengin, ne de daha büyük öğretim kadrosuna sahip olan bir şehirdir. İnsangücü planlamasındaki bu büyük yanlışlıktan bir an önce dönülerek bu sayıların ve öğrenci kontenjanlarının makul düzeylere indirilmesi; birer ticarethane haline dönüştürülmüş vakıf üniversitelerinin öğrenci alımlarına, dünyanın en pahalı ve zahmetli eğitimini alan dişhekimliği öğrencilerinin işsiz kalmasına ya da ucuz işgücüne dönüştürülmesine engel olmak için çalışmaya devam edecek ve sürecin takipçisi olacağız.

Özlük Hakları ve Emekli Maaşlarının İyileştirilmesi

Bütün çalışma alanlarındaki dişhekimlerinin emeklilik süreçleriyle ilgili, 4a, 4b ve 4c’ye tabi çalışan hekimlerin karşılaştırmalı olarak mevcut halinin ve birbirine yaklaştırılmış şeklinin hazırlanması gerekmektedir. Her üç şekilde de emekli kesenekleri ve emekli maaşları birbirine yaklaştırılmalıdır.

Emekli aylığı bağlama oranı 5510 sayılı kanunla %50’ye düşürülmüş olup eski seviyesi olan %80’e çıkarılmasını talep ediyoruz.

Bağkurluların prim ödemesi esnasında meslek kodu üzerinden ödeme yapması; kamuda aynı süreçte yatırılan primlere denk gelecek şekilde düzenlenerek emekli aylıklarının eşit hale getirilmesine çalışacağız.

Biz, 37 yıllık bir meslek örgütü olarak halkın ağız ve diş sağlığı ve meleğin sorunları ve çözümleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübemiz ile ulusal ağız ve diş sağlığı politikalarının oluşmasında katkı yapmak için buradayız ve hazırız.

Biz dişhekimleri yüksek enfeksiyon riski, sosyal ve ekonomik sorunlar, mobbing ve artarak devam eden şiddetle mücadele ederken topluma karşı sorumluluğumuz ve mesleki yükümlülüğümüz gereği toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

 

Ahmet TUNAHAN

BDO Yönetim Kurulu adına, Başkan

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster