topbar

ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU

ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meslektaşlarımıza gönderilen  yazılarda  ulusal sağlık sistemine entegre olmayan kurumlara ilgili mevzuat uyarınca gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı belirtilmektedir.

 

İlgi yazıda, Sağlık Bakanlığı tarafından, Ulusal Sağlık Sistemine veri gönderilmesi ile ilgili olarak hazırlanan 08.04.2019 tarih ve E.377 sayılı yazıya atıf yapılarak, veri gönderiminin zorunlu olduğu, entegrasyonu sağlamayan sağlık kuruluşlarının entegrasyon sağlamaları, entegrasyon sağlayan sağlık kuruluşlarının ise veri gönderimlerini artırmaları talep edilmektedir.

Önceki yazılarımızda belirtilen bilgilerde açıklandığı üzere; Sağlık Bakanlığı kişisel verileri hastaların açık rızası olmaksızın belli amaçlar işleme hakkına sahip olmakla birlikte bu hak sınırsız ve kuralsız değildir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının 4. maddesindeki genel ilkelere uyulması zorunluluğunun yanı sıra söz konusu işlemede alınması gereken önlemlere ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması da gereklidir.

Diğer yandan 6698 sayılı Yasa ile 663 sayılı KHK’nın 47. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca kişisel sağlık verilerin işlenmesi içen gerekli alt kuralların belirlendiği bir yönetmelik çıkartılması gereklidir. 663 sayılı KHK’nın 47. maddesi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 378. maddesi olarak aynen yeniden düzenlenmiştir: “(6) Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi, güvenliği ve bu maddenin uygulanması ile ilgili diğer hususlar Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

Sağlık Bakanlığı önceki yazılarında, Yönetmeliğin varlığını, hukuka uygun olduğunu, Danıştay Kararının şekle ilişkin olduğunu, Danıştay Kararında vurgulanan şekil eksikliği giderilerek yeniden yönetmelik çıkartıldığını belirterek işlemlerini savunurken her iki Yönetmeliğin de yürütmesinin durdurulması üzerine yasal kurallardaki genel yetkiye dayanarak veri işlemelerini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Diğer yandan, yine bu kapsamda Bakanlığın merkezi veri toplama işlemleri için dayanılan Anayasa Mahkemesi Kararı, 6698 sayılı Kanunun Anayasa’ya aykırı olmadığını belirtmiş olup etkisi bununla sınırlıdır; buradan yola çıkılarak soyut yasal kurala dayalı olarak Sağlık Bakanlığının kişisel sağlık verilerini merkezi bir sistemde toplamaya yönelik işlemlerinin hukuka uygun olduğu sonucu çıkartılamaz.

Nitekim, Sağlık Bakanlığı görüş yazısında veri paylaşımına ilişkin olarak örnek verilen yönetmeliklerden Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin, sağlık kuruluşları tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işleneceği ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılacağına ilişkin 27. maddesinin 8. fıkrasının yürütmesi de Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada 15 Ocak 2019 tarihinde durdurulmuştur. (Danıştay 15. D. 15.01.2019 tarih ve 2018/530)

Diğer yandan, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte veri paylaşımı sınırlandırılarak istatistiki bilgi paylaşımı yükümlülüğü belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının kişisel sağlık verilerinin merkezi bir sisteme kaydedilmesine yönelik işlemleri ile buna aykırı davrananlara uyguladığı yaptırımların hukuksal temeli bulunmamaktadır.

Bu tür yaptırımlarla karşılaşan sağlık kuruluşları söz konusu işlemin tebliği tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açabilirler. Meslektaşlarımızın bu yöndeki girişimlerine odamız ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından da hukuksal destek verilecektir.

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster